3 bra hjälpmedel vid dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter

3 bra hjälpmedel vid dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter

Dagens samhälle är på många sätt uppbyggd på vår förmåga att läsa och skriva. Om en persons läs- och skrivförmåga är nedsatt kan det leda till stora problem. Det finns olika hjälpmedel som lärare kan använda sig av för att hjälpa elever med dessa speciella behov.

Vad är dyslexi

Dyslexi är en funktionsnedsättning som hamnar inom gruppen läs- och skrivsvårigheter. Vanliga symtom är problem med att uppfatta och skilja vissa språkljud, svårighet att läsa, att man läser fel, utelämning av vissa ord eller delar av ordet, vändning av ordet (gå blir till åg) och försämrat språkligt korttidsminne.

Anledningen till att en person har dyslexi beror på att det finns en störning som hindrar den automatiserade ordavkodningen. Det har med andra ord ingenting att göra med syn eller intelligens. Idag finns det flera sätt att upptäcka läs- och skrivsvårigheter tidigt, vilket innebär att man snabbt kan börja hantera svårigheterna och träna upp förmågan.

  1. Provia

Ju tidigare dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter upptäcks, desto tidigare går det att påbörja en insats för att förbättra dessa egenskaper. Provia är ett hjälpmedel som används för att snabbt få en bild över en persons språkliga kompetens. Testet går att utföra från och med sex års ålder och det finns ingen övre gräns. Eftersom Provia utför ett test i fonologisk medvetenhet kan den användas för att upptäcka dyslexi och många andra funktionsnedsättningar. Testet mäts gentemot tusentals andra resultat och personer som skiljer sig från normen får automatiskt förslag på övningar i Lexia. Detta är ett utmärkt dyslexi hjälpmedel eftersom det blir möjligt att snabbt upptäcka funktionsnedsättningen. Själva testet tar ungefär en kvart att utföra.

2. Lexia

En av fördelarna med just Provia är att screeningprogrammet utvecklats ihop med Lexia, vilket är ett datorprogram med digitala övningar som tränar upp läs- och skrivsvårigheterna. Programmet är utformat för att kunna användas av alla åldrar, från barn i 6-års ålder till vuxen ålder. Lexia används som ett dyslexi hjälpmedel i skolan med stor framgång eftersom programmet anpassar övningarna efter resultatet från Provia.

3. Lågteknologiska verktyg

Ibland är enklare lösningar de bästa lösningarna. Både Provia och Lexia är hjälpmedel som utvecklats för att hjälpa skolor och föräldrar träna barnens färdigheter och på så sätt bearbeta källan till besvären. Många lågteknologiska verktyg används för att underlätta själva läsandet på en gång. Det kan vara något så enkelt som en läslinjal, en speciell linjal som ramar in ordet som ska läsas.

Skolans skyldighet

Skollagen anger vilka skyldigheter en skola har gentemot sina elever, bland annat måste skolan stötta elever som har särskilda behov eller funktionsnedsättningar. Elever som inte når kunskapsmålen ska få stöd så fort som möjligt. Om vanligt stöd inte hjälper behöver skolan arbeta fram ett program för att åtgärda detta.

Dyslexi är mer än bara läs- och skrivsvårigheter, det påverkar personens vardag och självkänsla. Vill du veta mer om olika hjälpmedel kan du med fördel söka på dyslexi hjälpmedel online. Än idag upptäcks nya metoder och hjälpmedel som kan användas för att göra livet lättare för dyslektiker.