Därför är spontning i Stockholm en viktig del av ett byggprojekt

Därför är spontning i Stockholm en viktig del av ett byggprojekt

Vid ett byggprojekt finns det många saker att ta hänsyn till, från hur byggnader kommer att se ut till hur bygget och den färdiga byggnaden kommer att påverka omgivningen. En av de faktorer som man måste ta hänsyn till är markrörelserna, speciellt när man ska schakta bort jord från arbetsplatsen. Det är här som sponter kommer in i bilden.

Vad är spontning?

Sponter används regelbundet vid anläggningsarbeten. Med hjälp av spontning kan man stödja upp och stabilisera den omgivande marken. Själva utförandet går ut på att man slår ned eller borrar ned sponter. Dessa fungerar som en stödkonstruktion och kan motverka markförflyttningar och vibrationer från arbetet. Det finns olika typer av spontar och de används vid olika tillfällen. Allt beror på vad byggprojektet går ut på och vilka förutsättningar som finns.

Olika typer av sponter

Om marken är stenig eller om det finns många hinder i vägen kan en glesspont borras ned. Det finns även rörspont som används för extra känsliga omgivningar. Det vanligaste alternativet är tätspont, en typ av spont som ger ett skydd både mot jord och även vatten. Tätsponten består av stålprofiler, dessa kan hakas på varandra och på så sätt skapa en barriär.

Varför är det viktigt?

Syftet med spontning är att i första hand hindra jord och vatten från att tränga sig igenom till arbetsplatsen. Rätt utfört ser sponten även till att hindra markrörelser, vilket ibland är viktigare än förhindrandet av jord och vatten. Föreställ dig att ett stort bygge ska utformas mitt i stan. En del av bygget kräver att man gräver ett brett och djupt hål. Detta enorma hål kommer att hamna under den vanliga marknivån där vägar och byggnader finns. Om det inte finns en barriär på plats kommer jorden från den höga marken att börja rinna ned i hålet. Detta försvagar grunden för allt som är byggt på marken, från vägarna till byggnaderna och även alla rör och avlopp under marken. Det tar inte alltför lång tid innan det uppstår sprickor och i allra värsta fall kan jordförflyttningen leda till att marken sjunker, vilket kan få byggnader att rasa och vägar att gå sönder.

Välj rätt spontningsföretag

När man bygger under vattennivån är spontningen otroligt viktig. Det är ett sätt att hindra vattnet från att ta sig in till byggområdet. Spontning i Stockholm utförs av olika företag och det finns även flera metoder att använda sig av. Ibland kan ett och samma byggområde kräva att man använder flera metoder samtidigt. Förutom sponter kan även pålar användas för att skapa en säkrare grund. Även jordspikning är ett alternativ, dock behövs det ett större område jämfört med traditionella spontmetoder.