Fyra vanliga frågor som berör FMU – försäkringsmedicinsk utredning

Försäkringsmedicinsk Utredning | Listion

Om du av någon anledning inte kan arbeta, exempelvis på grund av sjukdom eller skada, kommer du med stor sannolikhet att behöva utföra en försäkringsmedicinsk utredning. Vi går igenom några vanliga frågor när det kommer till denna utredning, så att du på så sätt vet vad det innebär och vad som kommer att hända.

1.Vad är FMU?

FMU står för försäkringsmedicinsk utredning. Det är en utredning som utförs på uppdrag av Försäkringskassan. Sedan 2019 är det en ny lag som reglerar vilka krav och befogenheter som gäller vid en FMU. Langen anger bland annat att det är landstingens ansvar att tillhandahålla de försäkringsmedicinska utredningarna när Försäkringskassan begär det. Detta är något de kan göra på olika sätt.

2.Hur utförs FMU?

Det är Landstingen som organiserar hur utredningen ska skötas. Med detta menas att Landstingen kan utföra arbetet internt eller lägga ut till en eller flera externa vårdgivare. Notera att en FMU-insats inte handlar om vård, det är endast en utredning. Värt att nämna att det är Försäkringskassans ansvar att informera en patient om syftet med utredningen, hur den går till och varför den behöver utföras.

Själva utredningen, försäkringsmedicinsk utredning för arbetsförmåga, består av flera tester och analyser, både fysiska och psykologiska. Du får bland annat redogöra för dina egna synpunkter kring din förmåga att arbeta, utföra en kroppsundersökning och utföra en psykiatrisk intervju. All personal som ska utföra utredningen har en standardiserad manual att följa.

3. Vad är syftet med FMU?

Syftet med försäkringsmedicinsk utredning är bedömning och dokumentation av patientens arbetsförmåga. Denna information ska sedan användas för att göra ytterligare bedömningar när det kommer till patientens rätt till stöd och ersättning. Utredningen gör det även lättare att bedöma om Försäkringskassan behöver utföra samordnande insatser. Eftersom patienten oftast är den som bäst känner till sina problem, utmaningar och behov ska den ha möjlighet att komplettera underlaget.

4.Finns det olika typer av FMU?

Tidigare fanns det tre olika utredningar men från och med 2019 finns endast en. Det är aktivitetsförmågeutredningen, även kallad AFU. Detta är en försäkringsmedicinsk utredning för arbetsförmåga och den är standardiserad för att se likadan ut för alla. AFU ger en bra helhetsbild när det kommer till både aktivitetsbegränsningar, funktionsnedsättningar och annat som har att göra med personens aktivitetsförmåga.

Du har alltid möjlighet att tacka nej till en försäkringsmedicinsk utredning för bedömning och dokumentation men tänk på att det kan innebära att du även nekas ersättning från Försäkringskassan och kanske även A-kassan.