Hur man hittar, väljer och utvärderar kvaliteten på pedagogiska läromedel för förskola

studenter visas för nationella prov

I den nyligen reviderade läroplanen, Lpfö 18, framgår det att omsorg, utveckling och lärande utgör grundpelarna i förskolans uppdrag. Utbildningen ska bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv för att på ett tryggt, roligt och inspirerande sätt lägga grunden till barnens fortsatta kunskapsutveckling. Det pedagogiska innehållet bör väcka intresse och erbjuda stimulerande utmaningar som både främjar barnens fantasi och stärker deras självkänsla. Det är förskollärarnas ansvar att införskaffa lämpligt utbildningsmaterial och se till att undervisningen sker i enlighet med läroplanen. Men hur väljs och kvalitetssäkras läromedel för förskola? Nedan följer en liten snabbguide som kan vara till god hjälp i urvalsprocessen.

  • Steg 1 – analysera behovet

Först och främst bör man fundera på vilka läromedelsformer som passar bäst i respektive ämne. Det är oftast klokt att börja med en didaktisk analys för att klargöra vad som ska läras ut, hur, varför och för vem. Beroende på vilka behov och förutsättningar som finns i den aktuella förskolegruppen kan det kanske vara befogat att använda sig av digitala läromedel i matematik, medan man satsar på tryckta böcker i språkundervisningen – eller vice versa.

  • Steg 2 – hitta en pålitlig utgivare

Det finns många förlag som ger ut läromedel för förskola och det kan vara svårt att veta var man ska börja leta. Läromedelsföretagens medlemsregister är en utmärkt startpunkt. De anslutna förlagen har tillsammans utarbetat riktlinjer för att säkerställa att alla producerar utbildningsmaterial med samma höga standard. Vare sig det gäller tryckta matteböcker eller digitala läromedel i svenska kan man lita på att de utvecklade i enlighet med branschorganisationens strikta kvalitetspolicy.

  • Steg 3 – prova och jämför

Även om läromedlen är kvalitetsmässigt likvärdiga kan de skilja sig åt på flera punkter. Därför är det alltid en god idé att beställa hem utvärderingsexemplar och jämföra olika titlar innan köp. I förskolan är läromedlen främst tänkta att fungera som vägledande komplement i undervisningen och böckerna har i regel ett mer lekfullt och gruppinriktat upplägg än utbildningsmaterial för andra årskurser. Läromedel i svenska kan exempelvis innefatta roliga sånglekar och sagor avsedda för högläsning. Förskoleanpassade läromedel i matematik innehåller ofta urklippbara illustrationer som kan användas för gemensamma räkneaktiviteter. De digitala varianterna kan inkludera allt från texter, bilder och ljudfiler till pedagogiska videoklipp och interaktiva övningsuppgifter.

  • Steg 4 – utvärdera och välj

Läromedel för förskola bör utvärderas med samma eftertanke och noggrannhet som läroresurser för grundskolan. Bra lärarstöd är en värdefull aspekt, flexibilitet, funktionalitet och tillgänglighet likaså. Läromedlen ska vara baserade på vetenskapliga fakta och följa läroplanens värden och centrala innehåll. De bör även ha en progressiv struktur och vara formgivna på ett sätt som främjar kunskapsutvecklingen. Ta gärna hjälp av frågeställningarna i Läromedelskollen för att underlätta evalueringsarbetet. Verktyget grundar sig på Läromedelsföretagens kvalitetspolicy och finns att hämta på branschorganisationens hemsida. Så, sammanfattningsvis, hur väljs och kvalitetssäkras läromedel för förskola? Gå igenom materialet med en kritisk blick och kontrollera att det överensstämmer med kraven i Lpfö 18. Välj sedan det alternativ som bäst motsvarar barnens behov och dina egna önskemål som förskollärare.